Slovo života Pardubice
Církev, kde věříme, že Bůh mluví a dělá zázraky i dnes.

Církev Slovo života Pardubice je uskupení křesťanů, sdružující věřící z Pardubic a okolí. Naší touhou je přinášet hodnoty Božího království do běžného života. Věříme, že život nespočívá v našich výkonech, ale je především o vztahu s Bohem. Znát Boha je ta nejdražší věc, kterou máme, a počítat s ním v každé situaci je pro člověka naprosto přirozené.

Pastor církve

Společenství


Věříme, že církev je domovem pro věřící a jednou ze základních hodnot jsou tedy vztahy. Chceme vytvářet otevřené prostředí, kde věřící může růst a svobodně poznávat Boha.

Chvála


Každý věřící potřebuje mít osobní vztah s Bohem. Tento vztah můžeme rozvíjet mimo jiné prostřednictvím chvály a uctívání, které probíhají jak v průběhu společných setkání, tak v běžném životě každého z nás.

Boží moc


Evangelium není jen teoretická informace, ale je doprovázeno projevenou Boží mocí. Když věříme tomu, co nám říká Boží slovo, můžeme vidět, jak Bůh jedná v našem životě a v našem okolí.

Ježíš je jediná cesta k Bohu.

Kdo je Ježíš?


Ježíš je Boží syn. Přišel na zem, aby nás zachránil ze stavu, v němž jsme se ocitli, když jsme se rozhodli ignorovat Boha a jít svou vlastní cestou. S negativními dopady tohoto rozhodnutí se setkáváme každý den. Během svého života na zemi Ježíš učil, uzdravoval, vyháněl démony a ohlašoval příchod Božího království. Své poslání dokončil tím, že byl ukřižován a třetí den vstal z mrtvých.

Jako těm, kteří od Boha odešli a stali se otroky hříchu, nám náleží spravedlivá odplata. Bůh měl ale jiný záměr. Rozhodl se poslat Ježíše, aby byl potrestán místo nás. Tím nám znovu otevřel cestu, abychom mohli být Božími syny a dcerami. Jediné, co se očekává od nás, je přijmout tento dar. Zprávě o tom, kdo je Ježíš a co pro nás udělal, říkáme evangelium. Evangelium je klíčovým poselstvím Bible.

Chceš se dozvědět víc? Rádi ti odpovíme na tvé otázky.

Jak mohu začít život s Bohem?


V Bibli (Římanům 10:9 - 10) se píše:

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.“

Přijmout Boží dar záchrany je jednoduché, stačí věřit v to, co pro nás Ježíš udělal a kým byl, a vyznat to svými ústy. Můžeš se modlit například takto:

„Díky Ježíši, že jsi místo mě zemřel a byl jsi vzkříšen. Přijímám tě jako spasitele. Buď mým Pánem. Chci být navždy s Tebou a poznávat Tě každý den.“

Pokud ses upřímně modlil tuto modlitbu, pak jsi Božím dítětem. Jsi teď uvnitř nový člověk.

Kontakt

Zborovské náměstí 2018, Pardubice
(vchod u světelné křižovatky)