Slovo života Pardubice

Bůh je skutečný a dostupný každému člověku

Slovo  života  Pardubice je křesťanská církev.  Sdružuje věřící z Pardubic i širšího okolí.  Přinášíme hodnoty Božího království do běžného života. Věříme, že Bůh je dobrý a spravedlivý. Odpouští naše provinění, je milosrdný, těší sklíčené, ujímá se slabých, má soucit s trápenými, uzdravuje nemocné, vysvobozuje z útlaku, dává pokoj ustrašeným a sílu těm, kteří na něho očekávají. Život s Bohem je nesrovnatelně lepší než život bez Něho.

Jsme místní společenství, které patří mezi sbory Církve Slovo života v České republice.

Pastor církve, Pavel Radosta

Naše hodnoty

Domov


Církev je rodinou a domovem pro věřící. Jednou ze základních hodnot jsou pro nás tedy vztahy, které nám pomáhají vytvářet otevřené a přátelské prostředí, kde věřící může růst a svobodně poznávat Boha. Věříme v důležitost úcty k lidem.

Modlitba, chvála a uctívání


Každý věřící potřebuje mít osobní vztah s Bohem. Tento vztah můžeme rozvíjet mimo jiné prostřednictvím modlitby, chvály a uctívání, které jsou jednak součástí našich společných setkání, ale hrají důležitou roli i v běžném životě každého z nás.

Boží moc


Bible mluví o tom, že evangelium nespočívá ve slovu, ale v moci. Když věříme Božímu slovu, můžeme zažívat nadpřirozené Boží jednání v našem životě i okolí. Tam, kde člověk končí, Bůh začíná. Protože víme, co evangelium dokáže, nenecháváme si ho pro sebe, ale sdílíme ho s ostatními.

Ježíš je jediná cesta k Bohu.

Kdo je Ježíš?


Ježíš je Boží syn. Bůh se stal člověkem, aby nás zachránil ze stavu, v němž se ocitáme, když žijeme nezávisle na Něm, ačkoli On nám dává život a všechno. Svět není takový, jaký byl stvořen. S důsledky hříchu se setkáváme každý den. Během svého života na zemi Ježíš učil, uzdravoval, vyháněl démony a ohlašoval příchod Božího království. Své poslání dokončil tím, že byl ukřižován a třetí den vstal z mrtvých, jak také předem sám řekl a jak to i předpověděli mnozí, které Bůh poslal před Ním.

Jako těm, kteří se k Bohu otočili zády a stali se otroky hříchu, nám náleží spravedlivá odplata. Bůh měl ale jiný záměr. Rozhodl se poslat Ježíše, aby nesl trest za naše provinění. Tím nám otevřel cestu smíření, abychom se mohli stát Božími syny a dcerami. Každý může přijmout tento dar. Poseldtví o tom, kdo je Ježíš a co pro nás udělal, říkáme evangelium. Evangelium je klíčovým poselstvím Bible.

Chceš se dozvědět víc? Rádi ti odpovíme na tvé otázky.

Jak mohu začít život s Bohem?


V Bibli (Římanům 10:9 - 10) se píše:

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.“

Přijmout Boží dar záchrany je jednoduché, stačí věřit v to, co pro nás Ježíš udělal a kým byl, a vyznat to svými ústy. Můžeš se modlit například takto:

„Díky Ježíši, že jsi místo mě zemřel a byl jsi vzkříšen. Přijímám tě jako spasitele. Buď mým Pánem. Chci být navždy s Tebou a poznávat Tě každý den.“

Pokud ses upřímně modlil tuto modlitbu, pak jsi Božím dítětem. Jsi teď uvnitř nový člověk.

Kontakt

Areál VADAS, 17. listopadu 216, Pardubice
2500102459/2010 | Fio Banka, a.s.