Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Církev Slovo života, sbor Pardubice, se sídlem Sezemice, Veská 115 (dále jen: "správce").

Kontaktní údaje správce jsou
E-mail: info@slovopardubice.cz
Telefon: +420 775 253 261

Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2. Zpracované údaje a účel zpracování

A. Seznam emailových kontaktů

Za účelem zasílání pravidelných informačních a propagačních emailů, odkazů na doporučené materiály či akce, informací ohledně aktivit správce a dalších marketingových sdělení správce uchovává:

 • Jméno a příjmení
 • Emailovou adresu

Zákonným důvodem zpracování těchto osobních údajů je:

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

B. Seznam členů

Za účelem pořádání akcí (kurzů, bohoslužeb, školení, seminářů apod.), vedení agendy související se správou a chodem církve, udržování kontaktu s členy za účelem zajišťování práv člena Církve Slovo života (dle čl. 11 odst. C Základního dokumentu Církve Slovo života) správce uchovává:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Emailovou adresu
 • Telefonní číslo

Zákonným důvodem zpracování těchto osobních údajů je:

 • oprávněný zájem správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]

3. Doba uchovávání údajů

Údaje obsažené v seznamu emailových kontaktů (čl. 2 odst. A) jsou uchovávány po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let.

Údaje uvedené v seznamu členů (čl. 2 odst. B) jsou uchovávány po dobu členství.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním můžete odeslat písemně na adresu správce nebo elektronicky na email správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • zajišťující služby provozování webu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním webu (webové prezentace)
 • zajišťující rozesílání emailů
 • zajišťující marketingové služby

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

Ohledně osobních údajů specifikovaných v čl. 2 odst. A platí následující:

 • Odesláním internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 9. 2019.